Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů přihlášeného, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášený souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, rodné číslo, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Přihlášený souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z přihlášky. Nezvolí-li přihlášený jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatele, také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení přihlášenému. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala vypsání přihlášky.

Přihlášený bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při přihlášení provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

Přihlášený potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.